Điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận này là văn bản xác định việc khách hàng sử dụng trang web “débutante: New Selection of JAPAN FOODS” (sau đây gọi là “trang web này”) do Ban thư ký của Dự án hỗ trợ phát triển xuất khẩu của Công ty BS Fuji (sau đây gọi là “Ban thư ký”) quản lý.
Thỏa thuận này được áp dụng cho văn bản, hình ảnh, video, các nội dung khác (dưới dây gọi là “nội dung”) và dịch vụ được cung cấp cho người dùng thông qua trang web này và Ban thư ký. Bằng việc sử dụng trang web này và nội dung, bạn được coi là đã đồng ý với thỏa thuận này.

Thay đổi trong thỏa thuận

Nếu có thay đổi nội dung thỏa thuận này, v.v…, Ban thư ký sẽ đăng tải nội dung của thỏa thuận sử dụng sau khi thay đổi trên trang web này. Nếu nội dung thỏa thuận đã sửa đổi được đăng tải, có nghĩa là thỏa thuận sử dụng sau khi thay đổi sẽ được áp dụng.

Phạm vi quyền hạn

Ban thư ký cấp cho người dùng quyền không độc quyền, không thể cấp phép lại và không thể chuyển nhượng để sử dụng nội dung trong phạm vi được ghi rõ trong thỏa thuận này.
Mỗi nội dung được tạo ra để giới thiệu một sản phẩm cụ thể và thúc đẩy việc bán sản phẩm đó. Người dùng có thể sử dụng nội dung trong phạm vi mục đích nhằm giới thiệu các sản phẩm có nội dung đã xử lý hoặc thúc đẩy việc bán sản phẩm được xử lý.

Quy tắc sử dụng nội dung

 • Người dùng có thể sử dụng nội dung tuân theo thỏa thuận này, luật bản quyền cũng như các luật và quy định liên quan khác.
 • Khi sử dụng nội dung, người dùng nên ghi nguồn “débutante: New Selection of JAPAN FOODS” và URL của trang web chính thức (https://debutante-food.jp).
   Nếu người dùng không ghi, Ban thư ký có thể yêu cầu người dùng xóa nội dung hoặc ngừng sử dụng nội dung đó.

Hành vi nghiêm cấm

 • Các hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm bản quyền nội dung, quyền về hình ảnh, quyền công bố và quyền/lợi ích
 • Sử dụng nội dung trái với các quy tắc đạo đức và trật tự công cộng
 • Sử dụng nội dung với mục đích vu khống hoặc vu khống
 • Sử dụng nội dung có cách thể hiện không đúng

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 • Ban thư ký sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng liên quan đến việc sử dụng trang web này, ngoại trừ trường hợp do Ban thư ký cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng.
 • Ban thư ký sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những trở ngại trong việc sử dụng trang web này do nguyên nhân từ phía người dùng.

Không đảm bảo

Nội dung dịch vụ của trang web này có thể được cung cấp tại thời điểm đó. Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính đầy đủ, chính xác và hữu ích, v.v… của dữ liệu cung cấp cho người dùng.

Bồi thường thiệt hại

 • Người dùng tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Ban thư ký hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến việc sử dụng trang web này vì lý do trách nhiệm của mình.
 • Trường hợp người dùng nhận được khiếu nại hoặc yêu cầu từ người dùng khác hoặc bên thứ ba khác về việc sử dụng trang web này, và nếu có phát sinh tranh chấp, người dùng phải tự giải quyết vấn đề với rủi ro và chi phí của riêng bạn.

Giải quyết xung đột

 • Nếu không có quy định nào trong thỏa thuận này hoặc nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về cách diễn giải, Ban thư ký và người dùng sẽ thảo luận và giải quyết một cách thiện chí.
 • Khi giải quyết tranh chấp bằng kiện tụng, Tòa án quận Tokyo sẽ là Tòa án thẩm quyền xét xử sơ thẩm.
 • Thỏa thuận này sẽ được giải thích theo luật pháp Nhật Bản.

Quy tắc bổ sung

Ngày thực hiện: Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 10 năm 2020.