Đối với các đơn vị kinh doanh

Hướng dẫn về logo “débutante: New Selection of JAPAN FOODS”

Các quý doanh nghiệp, tổ chức được tuyển chọn được phép sử dụng logo dự án “débutante: New Selection of JAPAN FOODS”. Hãy sử dụng logo trong phạm vi cho phép được quy định rõ trong Hướng dẫn về logo.

Về biện pháp xử lý huỷ bỏ tư cách sử dụng logo “débutante: New Selection of JAPAN FOODS”

Trường hợp văn phòng dự án thuộc Cục hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu BSFUJI xác nhận doanh nghiêp, tổ chức nào có hành vi đi ngược lại với chủ trương của dự án này, hoặc hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, thì bên liên quan hãy tuân thủ theo biện pháp xử lý được đưa ra, như yêu cầu chấn chỉnh, cảnh cáo hoặc huỷ bỏ tư cách sử dụng logo.

Media Kit (Bộ tài liệu dành cho báo chí)

Ra mắt: Chúng tôi đã tạo ra hướng dẫn về cách sử dụng nhãn hiệu và tài sản để bạn không cần phải đàm phán hợp đồng mỗi lần sử dụng logo, nội dung, thương hiệu, v.v... của dự án. Nếu sử dụng không có trong hướng dẫn, vui lòng liên hệ với chúng tôi từ đây.
Tải xuống Media Kit