ข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ débutante: New Selection of JAPAN FOODS WEB SITE (ต่อไปนี้เรียกว่าทางเว็บไซต์) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและขยายการส่งออก บริษัทจำกัดบีเอสฟูจิ(ต่อไปนี้เรียกว่า “ทางสำนักงาน”) ให้แก่ทางลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงตัวข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเนื้อหาอื่นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) ที่ถูกส่งให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์และทางสำนักงาน เมื่อมีการเริ่มใช้บริการทางเว็บไซต์หรือเนื้อหาจะถือว่าได้ยินยอมต่อข้อตกลงนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในข้อตกลง ทางสำนักงานจะทำการเขียนเนื้อหาข้อตกลงการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วลงบนเว็บไซต์ ในกรณีที่มีการเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าข้อตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงนั้นได้ถูกนำมาใช้แล้ว

ขอบเขตของสิทธิ

ทางสำนักงานจะมอบสิทธิในการใช้เนื้อหาอย่างไม่ผูกขาด การไม่สามารถมอบsublicense และสิทธิที่ไม่สามารถส่งมอบภายใต้ขอบเขตที่ถูกระบุไว้ในข้อตกลง
เนื้อหาทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แนะนำสินค้าที่ระบุไว้และใช้ส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้เนื้อหาภายใต้วัตถุประสงค์ของการแนะนำสินค้า หรือการส่งเสริมการขายสินค้าได้

กฎระเบียบการใช้เนื้อหา

 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาได้ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • ในตอนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้เนื้อหา กรุณาระบุถึง débutante: New Selection of JAPAN FOODS หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการURL(https://debutante-food.jp เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงถึงข้อมูล
  ในกณีที่ไม่มีการระบุถึงแหล่งอ้างอิงข้อมูล ทางสำนักงานสามารถที่จะร้องขอให้ผู้ใช้บริการลบเนื้อหาหรือหยุดการให้บริการได้

ข้อห้าม

 • ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา สิทธิในภาพ สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ การละเมิดเพื่อแสดงหากำไรหรือการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดผลเช่นนั้น
 • การใช้เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมและขนบสังคม
 • การใช้เนื้อหาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำร้ายผู้อื่น หรืออาจก่อให้เกิดการทำร้ายผู้อื่น
 • การใช้เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการหลอกหลวง

สิ่งที่ไม่รับผิดชอบ

 • นอกเหนือจากเจตนาของทางสำนักงานหรือความเสียหายขนาดใหญ่ ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดต่อผู้ใช้บริการในตอนที่ใช้บริการทางเว็บไซต์
 • ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายจากการใช้งานทางเว็บไซต์อันมีเหตุมาจากผู้ใช้บริการ

สิ่งที่ไม่รับประกัน

เนื้อหาการให้บริการของทางเว็บไซต์จะเป็นสิ่งที่สามารถส่งมอบได้ ณ เวลานั้น ทางเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความแม่นยำ ความมีประโยชน์ของข้อมูลที่ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ

การชดใช้ความเสียหาย

 • ในตอนที่ใช้บริการทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทางสำนักงานหรือบุคคลที่สาม และความเสียหายนั้นมีผู้ใช้บริการเป็นเหตุ
 • ในตอนที่ใช้บริการทางเว็บไซต์ หากเกิดข้อร้องเรียนหรือการเรียกร้องจากผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สามหรือเกิดการพิพาทใดๆผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเอง

การคลี่คลายกรณีพิพาท

 • ในกรณีที่ไม่มีการระบุไว้ในข้อตกลงหรือยังมีความสงสัยในการตีความหมาย จะถือให้ทั้งฝั่งสำนักงานและผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายพูดคุยเพื่อนำไปสู่การคลี่คลาย
 • ในกรณีที่เป็นการคลี่คลายโดยการฟ้องร้อง จะถือให้Tokyo District Courtเป็นที่ส่งฟ้องในการพิพากษาชั้นต้น
 • ข้อตกลงฉบับนี้จะมีการตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ส่วนเพิ่มเติม

วันที่เริ่มใช้ ข้อตกลงนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2020

การแปล:การตีความเนื้อหาของการแปลจะยึดตามข้อความต้นฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่น