1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
°
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
.
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. S
 2. N
 3. S
 4. N
 5. S
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
°
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
.
 1. 9
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 0
 13. 1
 1. W
 2. E
 3. W
 4. E
 5. W

เกี่ยวกับโปรเจคท์

Stay inspired with modern Japanese food.

débutante: New Selection of JAPAN FOODS (เดบิวแตนต์นิวซีเลคชั่นออฟแจแปนฟู้ดส์)เป็นหนึ่งในโปรเจคส่งเสริมการส่งออกที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศของญี่ปุ่น(JETRO)และกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเฟ้นหาสินค้าดาวรุ่งที่ผลิตในญี่ปุ่นและทดลองนำส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เพื่อที่จะทำการค้นหาสินค้าที่มีโอกาสเป็นที่นิยมในการส่งออก ทางเราจึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศเข้ามาช่วยคัดเลือกหาสินค้าอาหารที่ผลิตในญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยมีประวัติการส่งออกและมีความต้องการจากผู้บริโภคในต่างประเทศ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความสนใจกับความเป็นไปได้ของอาหารญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยพบเจอและสินค้าที่อาจจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในอนาคต

General Producer

浜野 京

・信州大学理事(特命戦略担当) ・日本デザインコンサルタント協会 昭和54年日本貿易振興会(ジェトロ)に入会。平成25年ジェトロ理事に就任。 ジェトロでは、中小企業向けに数々の海外ビジネス支援事業を立ち上げ実施。また、クールジャパン担当として内閣府政策参与も歴任。

พบผู้ผลิต

โปรดิวเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินค้าอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นจากทุกประเทศ

ทีมงาน

สำนักงานส่งเสริมและขยายการส่งออกบีเอสฟูจิ
 • บริษัทจำกัดบีเอสฟูจิ
 • บริษัทจำกัดdeemade